Manuele therapie

Manuele therapie richt zich op diagnostiek en behandeling van functiestoornissen van het bewegingsapparaat in het algemeen en van de wervelkolom in het bijzonder. Manueeltherapeuten bedienen zich van specifiek manueeltherapeutische onderzoeks- en behandeltechnieken.

Onderzoek
Na het inventariserende vraaggesprek volgen metingen, voelen en specifieke onderzoekstechnieken (zoals rol/glij- en tractie/translatietechnieken). Deze geven nauwkeurige informatie over het bewegingsverloop en eventuele functiestoornissen van gewrichten. Het lokale onderzoek wordt gerelateerd aan het bewegen in de volledige bewegingsketen en/of aan de totale bewegingsfunctie van de patiënt. Op grond van de onderzoeksgegevens wordt er een manueeltherapeutische diagnose geformuleerd.
De manueeltherapeut zal tijdens het eerste consult in overleg met de patiënt besluiten of behandeling zinvol is, of dat aanvullend medisch onderzoek wenselijk is. In het laatste geval vindt terugkoppeling naar de verwijzer plaats.

Therapie
Doel van de therapie is zowel het herstellen of verminderen van de functiestoornissen en de pijn, als het verbeteren van vaardigheden in algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), werk en sport.
Tijdens de manueeltherapeutische behandeling wordt gebruik gemaakt van specifiek mobiliserende technieken, eventueel aangevuld met gedoseerde impulstechnieken oftewel manipulaties. Een mobilisatie is een repeterend toegepaste techniek, meestal in de beperkte bewegingsrichting.
Hierbij kunnen onder andere amplitude, ritme, duur, begin- en eindpositie worden gevarieerd. Een manipulatie is een zuiver passieve, voor een patiënt niet controleerbare beweging, waarbij een knappend geluid kan optreden. De behandeling is in de regel niet pijnlijk.

De effecten van manuele therapie
Deze zijn veelal direct merkbaar voor de patiënt: duidelijke verbetering van de mobiliteit en afname van de pijn. Hiermee worden voorwaarden geschapen voor verder herstel.
Goede instructie, begeleiding en het geven van inzicht aan de patiënt in verantwoord bewegingsgedrag is onderdeel van het behandelprogramma. Is er binnen drie behandelingen geen resultaat geboekt dan heeft verdere manueel therapeutische behandeling geen zin.
Aan het eind van de behandelserie rapporteert de manueeltherapeut aan de verwijzer.

Wanneer naar een manueeltherapeut?
Door de gespecialiseerde opleiding en het kunnen toepassen van de specifieke onderzoeks- en behandelmethode is manuele therapie uitermate geschikt voor de diagnosestelling, al of niet in combinatie met de behandeling van aandoeningen van het bewegingsapparaat in het algemeen en van de wervelkolom in het bijzonder.

Kosten van manuele therapie
Een manueeltherapeutisch consult of manueeltherapeutische behandeling worden door vrijwel alle ziektekostenverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Voorwaarde voor de vergoeding is dat de behandeling wel wordt uitgevoerd door een geregistreerd manueeltherapeut.

Over de beroepsorganisatie van manueeltherapeuten en de kwaliteitsbewaking
De erkende manueeltherapeut is opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). In het register staan ongeveer 2300 manueeltherapeuten. Om geregistreerd te kunnen blijven in het Centraal Kwaliteitsregister zijn manueeltherapeuten onder andere verplicht tot het volgen van bij- en nascholing.Het register wordt jaarlijks geactualiseerd en is te vinden op het internet. (www.fysionet.nl, www.nvmt.nl) De meeste van deze manueeltherapeuten zijn tevens lid van de Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT). De NVMT is de erkende beroepsinhoudelijke vereniging voor Manueeltherapeuten van het KNGF. Het lidmaatschap van de NVMT is gekoppeld aan het lidmaatschap van het KNGF. Leden van de NVMT vallen daarmee ook onder de klachtenregeling en het tuchtrecht van het KNGF.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de NVMT:
Het secretariaat is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur - 12.00 uur
Postbus 248
3800 AE AMERSFOORT
Tel. 033-46 729 00
Fax 033-46 729 99
Mail: nvmt@kngf.nl
Website: www.nvmt.nl